Predstavitev načrta za okrevanje in odpornost, kadrovskih štipendij in Garancijske sheme Posavje


Sreda, 16. 2. 2022 od 13.00 do 14.30, Zoom (Nataša Šerbec, direktorica Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje)

Kdo je Nataša Šerbec?
 
Direktorica RRA Posavje mag. Nataša Šerbec ima dolgoletne  izkušnje na področju regionalnega razvoja, razvojnega načrtovanja, podjetniškega svetovanja, priprave in vodenja projektov, prijave na različne vire financiranja ipd. Sodelovala je na omenjenih področji na vseh ravneh, tako državni, regionalni kot lokalni

Kaj bomo izvedeli na predavanju?

Srečanje bo sestavljeno iz treh delov. V prvem delu bo predstavljen načrtovani ukrepi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Načrta za okrevanje in odpornost po področjih. Nacionalni načrt je je paket reform in spodbud iz katerega bo Ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo v letih od 2022 do 2026 gospodarstvu zagotovilo skoraj pol milijarde evrov. V drugem delu bomo izvedeli kako preko kadrovskega štipendiranja do perspektivnih kadrov v regiji. Za konec pa še kako do ugodnih kreditov s pomočjo Garancijske sheme Posavje. 

 
Predstavitev načrta za okrevanje in odpornost, kadrovskih štipendij in Garancijske sheme Posavje
 Nataša Šerbec

KAJ PRINAŠA NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST NA PODROČJU GOSPODARSTVA V OBDOBJU  2021 - 2026
 
V okvir te točke bo predstavljeno kaj  nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost prinaša gospodarstvu, katere javne razpise  po področjih se predvidevajo, in sicer digitalno transformacijo, raziskave, razvoj in inovacije, investicije za višjo produktivnost, trajnostni razvoj turizma, krožno gospodarstvo in trajnostno uporabo lesa ter energetsko učinkovitost.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij – največ bo namenilo razvoju turizma 130,8 milijona evrov (20,4% vseh sredstev), podjetništvu in internacionalizaciji 117,3 milijona evrov (18,3%), raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov (16,8%) ter investicijam za večjo produktivnost in globalno konkurenčnost 88,5 milijona evrov (13,8%). Za regionalni razvoj bo namenjenih 76 milijonov evrov (11,9%), za digitalizacijo 56,5 milijona evrov (8,8%) in za lesno predelovalno industrijo 29 milijonov evrov (4,5%). Za energetsko učinkovitost bo namenjeno 16,8 milijona evrov (2,6%), za krožno gospodarstvo 12,8 milijona evrov (2%), socialno podjetništvo 3,1 milijona evrov (0,5%) in za področje urbanega razvoja 2,4 milijona evrov (0,4%).

Razvojna sredstva bo ministrstvo dodelilo na tri načine: preko javnih razpisov, programov za krepitev podpornih ekosistemov in preko postopkov javnega naročanja blaga in storitev. Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in tudi preko izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), SID banke in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Razvojna sredstva v višini dobrih 640 milijonov evrov bodo oblikovana iz treh virov:
1. iz Načrta za okrevanje in odpornost 397,3 milijona evrov (62,0%),
2. iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014-2020, vključno s skladom React EU v višini 217,2 milijona evrov (33,9%) in
3. slovenskega proračuna v višini 26,2 milijona evrov (4,1%).

S KADROVSKIM ŠTIPENDIRANJEM DO PERSPEKTIVNIH KADROV V REGIJI
 
 V okviru srečanja bo predstavljena Posavska štipendijska shema in Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2021/2022, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje.

Posavska štipendijska shema je operacija, ki se v regiji Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica ter podjetji s sedežem ali poslovno enoto v omenjenih občinah izvaja od leta 2002. Skozi leta se je nadgrajevala, razvijala in prerasla v vseslovensko operacijo, saj se danes izvaja v vseh 12 (dvanajstih) statističnih regijah na območju celotne Slovenije pod imenom Regijska štipendijska shema. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Regijska štipendijska shema Posavje (RŠS Posavje) temelji na partnerstvu med nami izvajalci sheme (RRA Posavje), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Regijska štipendijska shema (RŠS) je razvojno naravnan instrument – gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in študente, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo in po teh poklicih izkažejo potrebo po kadrovskem štipendiranju, jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in po zaključku šolanja zaposlijo. 

Z Regijsko štipendijsko shemo spodbujamo razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj regij. S svojo prisotnostjo v regijskem okolju povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. S trajnim povezovanjem in odzivom mladih na okolje ter obratno usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost.

GARANCIJE GARANCIJSKE SHEME POSAVJE KOT OBLIKA UGODNIH KREDITOV ZA PODJETJA / DO UGODNIH KREDIT Z GARANCIJAMI GARANCIJSKE SHEME POSAVJE
 
Predmet aktualnega javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami RRA Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, ki jih RRA Posavje razpisuje v sodelovanju z banko Delavsko hranilnico d.d. za: 

- pred-financiranje projektov v javnem interesu z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oz. podpisano pogodbo o sofinanciranju,

- financiranje investicij ter

- financiranje obratnih sredstev.

Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež.

Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
 
Udeleženci boste po predavanju prejeli gradivo v e-obliki.

Nazaj

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM