Razpisi

Preko javnih razpisov različne slovenske in mednarodne institucije nudijo garancije za posojila, sofinanciranje obrestnih mer, velik del razpisov pa se nanaša na možnost pridobitve nepovratnih sredstev. Ta nepovratna sredstva lahko pomenijo pomemben dodatni vir financiranja dejavnosti podjetja ali druge organizacije. Nepovratna sredstva, razne subvencije in posojila, za katera so objavljeni javni razpisi, lahko olajšajo marsikatero podjetniško pot, omogočijo hitrejšo rast ali pa sploh začetek podjetniške poti. K pravilni odločitvi, glede prijave na razpis, pripomore dobro poznavanje razpisov, ki jih nudijo lokalne in državne organizacije, mednarodne organizacije ter skladi. Javni razpisi se razlikujejo tudi pri razpisnih pogojih, saj je vsak posamezen razpis namenjen določenim ciljnim podjetjem in organizacijam glede na njihove dejavnosti, velikost, lokacijo podjetja, cilje projekta in namena uporabe sredstev. V nadaljevanju lahko najdete aktualne razpise.
 
Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. MSP 1.032.718,47 Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023.  8. 10. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v svoje poslovanje. MSP Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023 24. 9. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za patente, modele, znamke Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi ciljne skupine k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti. MSP Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: • je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, • je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023 24. 9. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za statusno preoblikovanje družb Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. MSP 400.000 Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023 24. 9. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza) MSP 409.000 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023 8. 10. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). MSP 500.000 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023 17 9. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov. MSP Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999 EUR. Upravičeni stroški: od 1.. 1. 2021 do 30. 9. 2023 12. 2. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Pomagati in spodbuditi podjetja k zaščiti intelektualne lastnine in s tem pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca, dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.  MSP
Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999 EUR.
Upravičeni stroški: od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2023 12. 2. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Vavčer za digitalni marketing Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP s sofinanciranjem upravičenih stroškov MSP Upravičeni stroški vključujejo: nove spletne strani  + testiranje = 500 – 1.500 EUR
nove mobilne aplikacije + testiranje = 500 – 2.000 EUR
lastne spletne trgovine = 500 - 2.500 EUR
lastne rezervacijske platforme = 500 - 2.500 EUR Samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju do leta 2023; skupaj največ 8.500 EUR
Upravičeni stroški: od objave razpisa 30. 9. 2023 27. 8. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo JR So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2022) Operativni program EKP 2014-2020 Finančna podpora zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja. Mikro in mala podjetja 4.300.000  30. 11. 2022, 30. 12. 2022 oziroma do porabe predvidenih sredstev 28. 1. 2022
Javna agencija SPIRIT Slovenija Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 Mehanizem za okrevanje in odpornost Finančna podpora Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja. Zagonska, mikro, mala in srednja podjetja 17.972.400 SKLOP I: 2. rok: 16. 1. 2023, 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 1. rok: 15. 11. 2022, 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024 16. 9. 2022
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) Načrt za okrevanje in odpornost Predelava ali obdelava lesa oziroma trajnostna gradnja. Izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. Mikro, mala in srednje velika podjetja ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 28.000.000  20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024 25. 3. 2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo PRP 2014-2020 Klasična akvakultura. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ki nastopajo v pravno-organizacijskih oblikah. 132.000 30. 9. 2023 16. 5. 2022
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 Operativni program EKP 2014-2020 Vavčer - Kibernetska varnost. Spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. MSP 700.000 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi 31. 03.2023 25. 4. 2022
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Operativni program EKP 2014-2020 Bančni krediti. Ugodno financiranje in omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov malim in srednje velikim podjetjem. MSP 79.500.000 31.03.2023 19. 4. 2022
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji. Spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. MSP 200.000 Do 31. 3. 2023 25. 4. 2022
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo REVAV-13 | Vavčer za prenos lastništva Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji. Spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost. MSP 300.000 30. 9. 2023 23. 9. 2022
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo REVAV-4 | Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji. Spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. MSP 500.000 31. 3. 2023 17. 9. 2021
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025)   Program izvajanja finančnih spodbud MGRT Strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja. MSP SKLOP I: 14.972.400,00 EUR in SKLOP II: 3.000.000,00 EUR
 
SKLOP I: 2. rok: 16. 1. 2023, 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023, 5. rok: 15. 3. 2024 in SKLOP II: 1. rok: 15. 11. 2022, 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024 5. 8. 2022
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji Mehanizem za okrevanje in odpornost  Podpora gospodarstvu Spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Gospodarske družbe, ki so registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge. 88.500.000 12. 1. 2023 18. 3. 2022
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO
 
  Podpora gospodarstvu Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot konzorcijski partnerji, ne glede na velikost podjetja. Izključeni so javni zavodi. 45.000.000 3. 4. 2023 18. 2. 2022
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) NextGenerationEU Podpora Spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Mikro, mala, srednje velika in velika podjetja ter fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji. 69.000.000 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023. 27. 9. 2022
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta   Zaposlovanje Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas. Brezposelene osebe 2.450.000 30. 6. 2024 oz do porabe sredstev 19. 8. 2022


 
 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM