Razpisi

Preko javnih razpisov različne slovenske in mednarodne institucije nudijo garancije za posojila, sofinanciranje obrestnih mer, velik del razpisov pa se nanaša na možnost pridobitve nepovratnih sredstev. Ta nepovratna sredstva lahko pomenijo pomemben dodatni vir financiranja dejavnosti podjetja ali druge organizacije. Nepovratna sredstva, razne subvencije in posojila, za katera so objavljeni javni razpisi, lahko olajšajo marsikatero podjetniško pot, omogočijo hitrejšo rast ali pa sploh začetek podjetniške poti. K pravilni odločitvi, glede prijave na razpis, pripomore dobro poznavanje razpisov, ki jih nudijo lokalne in državne organizacije, mednarodne organizacije ter skladi. Javni razpisi se razlikujejo tudi pri razpisnih pogojih, saj je vsak posamezen razpis namenjen določenim ciljnim podjetjem in organizacijam glede na njihove dejavnosti, velikost, lokacijo podjetja, cilje projekta in namena uporabe sredstev. V nadaljevanju lahko najdete aktualne razpise.
 
Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Ministrstvo za infrastrukturo JR za sofinanciranje gradnje manjših sončnih elektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Trajnostna raba in proizvodna energije Spodbujanje proizvodnje in distribucija energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Gospodarske družbe, samostojni podjentiki in zadruge 5.000.000 8. 6. 2022 30. 4. 2022
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) JR DO OVE 2021 Obnovljivi viri energije izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. okvirno 16.000.000 EUR. 2. 6. 2022 oziroma do porabe sredstev 05.03.2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. MSP 1.300.000 (minimalna višina subvencije: 600 EUR, maksimalna višina subvencije: 9.999 EUR) Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023. 8. 10. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za prototipiranje Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje MSP Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000 EUR. 31. 10. 2022 in 30. 9. 2023 (zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev) 26. 3. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost. MSP Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023 24. 9. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za patente, modele, znamke Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4. javnega poziva k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. MSP Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: • je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, • je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023 24. 9. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za statusno preoblikovanje družb Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. MSP 200.000 Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023 24. 9. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza) MSP 409.000 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023 8. 10. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). MSP 700.000 Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023 17 9. 2021
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije Operativni program EKP 2014-2020 Obnovljivi viri energije Izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. 16.000.000 2. 6. 2022 oziroma do porabe sredstev 5. 3. 2021
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za digitalno transformacijo  MSP (P4D 2013-2023) Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih. MSP Minimalna višina subvencije je 30.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 100.000 EUR. 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022 (za pridobitev sredstev v letu 2023) 25. 10. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
 
MSP Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999 EUR. Upravičeni stroški: od 1.. 1. 2021 do 30. 9. 2023 12. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Pomagati in spodbuditi podjetja k zaščiti intelektualne lastnine in s tem pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca, dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti. vavčer je na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk, modelov. MSP
Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999 EUR.
Upravičeni stroški: od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2023 12. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za digitalni marketing Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP s sofinanciranjem upravičenih stroškov MSP Upravičeni stroški vključujejo: nove spletne strani  + testiranje = 500 – 1.500 EUR
nove mobilne aplikacije + testiranje = 500 – 2.000 EUR
lastne spletne trgovine = 500 - 2.500 EUR
lastne rezervacijske platforme = 500 - 2.500 EUR Samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju do leta 2023; skupaj največ 8.500 EUR
Upravičeni stroški: od objave razpisa 30. 9. 2023 27. 8. 2021
Slovenski podjetniški sklad JP Semenski kapital – konvertibilno posojilo  za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Operativni program EKP 2014-2020 Finančna podpora Zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje. Mikro in mala podjetja 1.125.000 5. 10. 2022 (drugo odpiranje) 25. 2. 2022
Slovenski podjetniški sklad JR So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2022) Operativni program EKP 2014-2020 Finančna podpora zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana.  Mikro in mala podjetja 4.300.000 31.5. 2022, 30. 6. 2022, 31. 8. 2022, 30. 9. 2022, 27. 10. 2022, 30. 11. 2022, 30. 12. 2022 oziroma do porabe predvidenih sredstev 28. 1. 2022
                 

Razpisi
 
 
Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999 EUR.

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM