Razpisi

Preko javnih razpisov različne slovenske in mednarodne institucije nudijo garancije za posojila, sofinanciranje obrestnih mer, velik del razpisov pa se nanaša na možnost pridobitve nepovratnih sredstev. Ta nepovratna sredstva lahko pomenijo pomemben dodatni vir financiranja dejavnosti podjetja ali druge organizacije. Nepovratna sredstva, razne subvencije in posojila, za katera so objavljeni javni razpisi, lahko olajšajo marsikatero podjetniško pot, omogočijo hitrejšo rast ali pa sploh začetek podjetniške poti. K pravilni odločitvi, glede prijave na razpis, pripomore dobro poznavanje razpisov, ki jih nudijo lokalne in državne organizacije, mednarodne organizacije ter skladi. Javni razpisi se razlikujejo tudi pri razpisnih pogojih, saj je vsak posamezen razpis namenjen določenim ciljnim podjetjem in organizacijam glede na njihove dejavnosti, velikost, lokacijo podjetja, cilje projekta in namena uporabe sredstev. V nadaljevanju lahko najdete aktualne razpise.
 
Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. MSP 6.400.000,00 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022 19. 11. 2018
Zavod RS za zaposlovanje Zaposli.me 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Delodajalci 26.750.000, 00 31.3. 2021 27. 5. 2020
Zavod RS za zaposlovanje Trajno zaposlovanje mladih 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje mladih Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi. Subvencijo lahko prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Delodajalci 8.200.000,00 31. 3. 2021 27. 5. 2020
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« Operativni program EKP 2014-2020 Poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti. MSP 7.848.910,00  5. rok: 23. 4. 2021  1. 7. 2019
Slovenski podjetniški sklad COVID Mikrokrediti 2020,2021 Operativni program EKP 2014-2020 Mikrokrediti neposredno zagotavljanje ugodnih virFinanciranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Podjetja 56.629.228,80 7. 12. 2021 20. 10. 2020
SPIRIT Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« Operativni program EKP 2014-2020 Trženje blagovnih znamk Podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. MSP 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022

 
3. 6. 2019
SPIRIT Slovenija Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« Operativni program EKP 2014-2020 e-poslovanje Sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih. mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021 10. 9. 2018
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljam.se 2020 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje in izobraževanje Izvedba lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu delodajalci/brezposelni 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021 27. 1. 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022 JR OPO sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem določenih območju občin  pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo za leto 2021, 8.258.312,57 EUR.
za leto 2022, 15.555.059,59 EUR.
30. 4. 2021 do 23.59 12. 3. 2021
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) JR DO OVE 2021 Obnovljivi viri energije izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. okvirno 16.000.000 EUR. Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 02.09.2021. 05.03.2021
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Spodbude za zagon inovativnih podjetij Podjetja 2.160.000,00 20. 04.2021 15. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Podjetja 2.000.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti   turizem izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi MSP s področja turizma
75%, do 200.000 eur
 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021
6.12.2019
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo EUREKA 2021 JR EUREKA 2021 EUREKA 2021 omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA mikro, mala, srednje velika in velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4.084.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja
19. 4. 2021 do 23.59 5. 3. 2021

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM