Razpisi

Preko javnih razpisov različne slovenske in mednarodne institucije nudijo garancije za posojila, sofinanciranje obrestnih mer, velik del razpisov pa se nanaša na možnost pridobitve nepovratnih sredstev. Ta nepovratna sredstva lahko pomenijo pomemben dodatni vir financiranja dejavnosti podjetja ali druge organizacije. Nepovratna sredstva, razne subvencije in posojila, za katera so objavljeni javni razpisi, lahko olajšajo marsikatero podjetniško pot, omogočijo hitrejšo rast ali pa sploh začetek podjetniške poti. K pravilni odločitvi, glede prijave na razpis, pripomore dobro poznavanje razpisov, ki jih nudijo lokalne in državne organizacije, mednarodne organizacije ter skladi. Javni razpisi se razlikujejo tudi pri razpisnih pogojih, saj je vsak posamezen razpis namenjen določenim ciljnim podjetjem in organizacijam glede na njihove dejavnosti, velikost, lokacijo podjetja, cilje projekta in namena uporabe sredstev. V nadaljevanju lahko najdete aktualne razpise.
 
Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. MSP 6.400.000  5. 1 .2022 in 16. 5. 2022 19. 11. 2018
SPIRIT Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« Operativni program EKP 2014-2020 Trženje blagovnih znamk Podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. MSP 4.700.000 3. 5. 2022 (4. rok) 3. 6. 2019
SPIRIT Varovanje inovacijskega potenciala Operativni program EKP 2014-2020 Rasikovalno, razvojno in inovacijsko Varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19 MSP 7.000.000 1. rok od 11. 10. do 15. 11. 2021
2. rok od 9. 5. 2022 do 31. 5. 2022
30. 9. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 2. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti PRP 2014 - 2020 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti Podpreti vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k boljši ponudbi storitev na podeželju ter omogočiti dodatne zaposlitve na podeželju ter kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi in zadruge. 15.000.000  17. 12. 2021 10. 9. 2021
Zavod RS za zaposlovanje Zaposli.me 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Delodajalci 26.750.000 31. 5. 2022 (oziroma do porabe sredstev) 27. 5. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo JR za sofinanciranje gradnje manjših sončnih elektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Trajnostna raba in proizvodna energije Spodbujanje proizvodnje in distribucija energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Gospodarske družbe, samostojni podjentiki in zadruge 5.000.000 25. 2. 2022 30. 4. 2022
Slovenski podjetniški sklad P7CV 2021 COVID -krediti organizatorjem potovanj Operativni program EKP 2014-2020 Krediti Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim, srednje ali velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Podjetja 10.000.000 5. 11. 2021 15. 10. 2021
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljam.se 2020-2022 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje in izobraževanje Izvedba lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu delodajalci/brezposelni UDM: 4.800.000
UDM mladi: 7.800.000,00
Uspoabljamo lokalno: 3.700.000
30. 4. 2022 oziroma do porabe sredstev 27. 1. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) JR DO OVE 2021 Obnovljivi viri energije izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. okvirno 16.000.000 EUR. 3. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev 05.03.2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. MSP 1.300.000  do 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 8. 10. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za prototipiranje Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje MSP    do 31. 9. 2023 oziroma do porabe sredstev 26. 3. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost. MSP Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Do 31. 3. 2021 oziroma do porabe sredstev 24. 9. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za patente, modele, znamke Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4. javnega poziva k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. MSP Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: • je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa, • je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom. Do 31. 3. 2021 oziroma do porabe sredstev 24. 9. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za statusno preoblikovanje družb Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. MSP Čebelarji Do 31. 3. 2021 oziroma do porabe sredstev 24. 9. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu
 
Operativni program EKP 2014-2020 Čebelarstvo Vzpostavitev petih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.   50.120 30. 11. 2021 do 23.59 25. 10. 2021 
 
Nepovratna sredstva v 2021

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM