Splošni pogoji za najem coworking prostorov

1. UVODNO DOLOČILO

Prostor je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne in podobne dogodke. Najemnik je dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev. Dogovori izven Splošnih pogojev so dopustni v kolikor ne ogrožajo varnost oseb in objekta, veljajo pa, v kolikor so potrjeni v pisni obliki. Z najemom prostora se uporabnik strinja z navedenimi določbami splošnih pogojev za najem coworking prostorov.
 

2. TRAJANJE IN OBSEG NAJEMA

Coworking prostor je mogoče najeti med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Najem vključuje uporabo določenih miz in stolov, uporabo sanitarij (moških/ženskih), brezplačna uporaba WIFI-ja (obiskovalci) in po dogovoru tudi uporabo notranje tehnične opreme. O trajanju najema se naročnik in Občina Brežice pisno dogovorita (upošteva se tudi dogovor po e-pošti).

 

Za čas najema se šteje čas, ko je bil prostor dejansko dan na voljo najemniku (npr. za pripravo), pa do odhoda zadnjega slušatelja. Če čas dejanske uporabe prostora presega čas dogovorjenega najema, se strošek najema lahko poveča. Vsaka začeta ura uporabe predavalnice se šteje kot polna ura najema. Potrebno se je držati časovnega okvira najema prostora, da lahko naslednji najemnik pripravi prostor za svojo rabo.


3. ZMOGLJIVOST PROSTORA IN CENA

Zmogljivost prostorov in cene so navedene v ceniku. Najemnik je dolžan upoštevati zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena. V ceno najema so všteti stroški ogrevanja in uporabe elektrike ob normalni uporabi luči in občasni uporabi grelnega telesa – oljni električni radiator.
 

4. OPREMA IN STORITVE

Najemnik in občina Brežice se dogovorita o morebitni dodatni pripravi predavalnice najpozneje en dan pred najemom. V primeru poznejšega dogovora občina Brežice ne odgovarja za pripravo dvorane. Če postavitev zahteva najem opreme izven standardne ponudbe najemodajalca, se mora najemnik o tem prej posvetovati z najemodajalcem in pridobiti njegovo dovoljenje.

 

Pri opremi za izvedbo prireditve je treba upoštevati hišni red družbe. Najemnik v času najema predavalnice odgovarja za najeto tehnično opremo. Ob morebitni poškodbi ali odtujitvi si Občina Brežice pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v vrednosti popravila ali novega nakupa uničene opreme oz.  za vzpostavitev prvotnega stanja.

  
V ceno najema je vključena:
priprava prostora,
razpoložljivost in uporaba tehnične opreme,*
uporaba kuhinje in sanitarij,
brezžična internetna povezava,
uporaba tiskalnika in skenerja,
uporaba balona za vodo v preddverju,
storitev osnovnega zaključnega čiščenja.
*** O potrebi tehnične podpore med dogodkom se je treba vnaprej dogovoriti.
** Čiščenje med dogodkom ni predvideno.
 
V ceno najema ni vkljulčena uporaba računalnika. 
 

5. ZAVAROVANJE

Najemnik je dolžan poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme. Prav tako je dolžan poskrbeti za varnost udeležencev v času izvajanja svojih aktivnosti.
 

6. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo v najetih prostorih oziroma na najetih površinah, v drugih prostorih in na napravah lastnika coworking prostora ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo škode organizira Občina Brežice. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru uporabe prostora.
 

7. VELJAVNOST CEN

Vse cene veljajo za naročila najmanj 5 dni pred uporabo prostorov. Cena najema vključuje uporabo notranje in tehnične opreme in pripravo predavalnice/za pripravo predavalnice mora poskrbeti najemnik oziroma se dogovori za morebitne spremembe (večje število stolov, postavitev). Če je potrebno zaradi najema izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, se to najemniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa.
 

8. ODPOVEDNI ROK IN OBVEZNOST PLAČILA

Coworking prostor je mogoče brezplačno odpovedati 3 delovnih dni pred napovedanim najemom. Za odpoved v roku dveh delovnih dni ali manj pred uporabo prostorov Občina Brežice zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene najema po ponudbi ali predračunu.Odpoved je možna preko elektronskega naslova.


9. PLAČILNI POGOJI

Za stalni in redni najem se račun izstavlja enkrat mesečno za pretekli mesec s plačilnim rokom 8 dni. Za vse druge najemnike: po opravljeni storitvi, plačilni rok 8 dni. V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku zaračuna zakonske zamudne obresti.
 

10. REKLAMACIJE

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 3 dni po opravljeni storitvi (najemu).

 
Brežice, 1. 12. 2020
 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM