Pogoji uporabe in hišni red

Splošni pogoji uporabe in hišni red coworking prostorov Brežice

Uvodno določilo

S tem pravilnikom so določena pravila uporabe in hišni red coworking prostorov v Brežicah. Gre za prostore, ki se nahajajo v pritličju objekta, na naslovu Cesta prvih borcev 3 v Brežicah in so namenjeni subjektom (ima pravno formalni status), ki imajo registrirano tržno dejavnost.

Rezervacijo razpoložljivega prostora subjekt lahko opravi preko spletnega rezervacijskega sistema, ki se nahaja na spletni strani www.pcbrezice.si.

S plačilom članarine se član strinja z navedenimi določbami splošnih pogojev uporabe in hišnega reda coworking prostorov Brežice. Članarino član poravna pred pričetkom uporabe prostorov.

Coworking prostor Brežice na 60 m2 ponuja 9 ločenih delovnih enot, ima pa 4 ločene prostore:

Prostor 1 – Galerija: 5x delovni prostor, prostor za informatorja, informacijska stena

Prostor 2 – Sestankovalnica: Piši briši tabla, miza, 4 stoli

Prostor 3 – Delavnica: 4x delovni prostori

Prostor 4 – Večnamenski prostor: Čajna kuhinja in družabni kotiček

Splošni pogoji uporabe in hišnega reda v celoti veljajo tudi za vse ostale uporabnike, ki uporabljajo prostore zaradi dostopa do članov. Dostop je možen le ob upoštevanju navodil in pravil tega pravilnika.

Za vstop v prostore se uporablja aplikacija AirKey, članu je dodeljen dostop po plačilu članarine.

Po koncu obdobja za katerega je član vplačal članarino, je dolžan član coworkinga, prostor izprazniti in pustiti v takšnem stanju kot ga je prejel, najkasneje na dan, ko se veljavna, vplačana članarina izteče.

Članarine (trajanje, cenik in obseg uporabe prostora)

Coworking prostor lahko uporabljajo člani, ki z ZPTM sklenejo dogovor o članstvu in so predhodno plačali tudi članarino po ceniku:

 

Cena

(ddv vključen vceno)

Dodatni pogoji:

Mesečna članarina

 

30,00 €

Članarinani koledarsko omejena,veljavnost 30 koledarskih dni.

Polletnačlanarina

 

150,00 €

Članarina ni koledarsko omejena, veljavnost 6 mesecev.

Letna članarina

 

250,00 €

Članarina ni koledarsko omejena, veljavnost 1 leto.

Članarina vcoworking prostoru vključuje:

  • uporabo fiksnega delovnega prostora, ki vključuje delovno mizo in stol;
  • uporabo sestankovalnice (max. 16 ur mesečno, max 8 ur dnevno) po predhodni rezervaciji na obrazcu v coworking prostoru;
  • geslo za dostop do WiFi povezave;
  • geslo za uporabo AirKey aplikacije z dostopom do coworking prostora;
  • souporaba skupnih prostorov (čajna kuhinja, družabni kotiček, sanitarije);
  • pogovor s svetovalcem ob vnaprejšnjem dogovoru.

V času trajanja uporabe član delovne mize ne menja, v kolikor želi zamenjavo, o tem obvesti skrbnika ZPTM Brežice, ki mu predloži seznam razpoložljivih miz in spremembo vnese v spletni rezervacijski sistem.

Prostor lahko član uporablja vsak dan med 7. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Uporaba prostora izven opredeljenega časa je možna le izjemoma, s predhodnim obvestilom skrbnika ZPTM Brežice. 

Član je dolžan upoštevati zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena. V ceno članarine so všteti stroški ogrevanja prostora in uporabe elektrike ob normalni uporabi.

Ko član zadnji zapusti prostor je dolžan prostor zakleniti, preveriti ali so zaprta vsa okna in ugasnjeni vsi aparati v prostoru. Pri uporabi prostorov je ves čas dolžen ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Član odgovarja za škodo, ki jo povzroči z nevestnim ravnanjem pri uporabi prostorov.

Uporaba skupnih prostorov (kuhinja, sanitarije, sestankovalnica, bralni kotiček)

Članima pravico do souporabe skupne kuhinje, sanitarij, bralnega kotička in možnost brezplačne uporabe sestankovalnice oziroma sejne sobe, po predhodni rezervaciji. Pri uporabi skupnih prostorov ravna tako, da ne moti ostalih članovcoworking prostora.

Član se zavezuje, da bo prostore in ostala sredstva prostora uporabljal na način, da jih ne bo poškodoval ali uničil.

Rezervacija sestankovalnice se opravi na način, da se željeni termin uporabe vpiše na razpredelnico, ki visi na vratih sestankovalnice. Preden sestankovalnico rezervira, se član prepriča ali je željeni termin prost. Sestankovalnico je mogoče najeti za maksimalno 8 ur dnevno, in ne več kot 16 ur mesečno.

Član, ki rezervacijo coworking prostora opravi in prostora ne uporablja (manj kot 20%), se pisno opozori pred izključitvijo.

Zavarovanje

Član je dolžan poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme. Prav tako je dolžan poskrbeti za varnost ostalih udeležencev v času izvajanja svojih aktivnosti.ZPTM ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe ali odtujitve članovih lastnih predmetov.

V primeru poškodb ali uničenja prostorov in sredstev, se član zavezuje nemudoma obvestiti vodstvo ZPTM in poravnati nastalo škodo.

V primeru vstopa drugih oseb v prostore coworking prostora Brežice na povabilo člana, mora članskrbeti, da bodo te osebe spoštovale ta hišni red. V primeru nespoštovanja hišnega reda s strani drugih oseb, ki so vstopili v prostore na povabilo ali z namenom sestanka s članom, nosi odgovornost uporabnik.

Člani so dolžni spoštovati določila varstva pri delu in požarnega reda, ki so javno objavljeni v prostorih coworkinga.

Skladno s tem pravilnikom je v prostorih coworkinga prepovedano:

  • tretjim osebam predajati ključe, šifre varovalnega sistema in gesla, ki omogočajo vstop v prostore;
  • hranjenje predmetov, ki bi spreminjali pogoje požarnega reda, varstva pri delu ali drugih predpisov za pisarniško dejavnost;
  • uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc.

Odgovornost za škodo

Član je dolžan v coworking prostorih in na napravah, ki so del coworking prostora ter na funkcionalnem zemljišču povrniti vso nastalo škodo, ki jo povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti.

ČIščenje

Član je dolžan vestno skrbeti za čistočo v vseh prostorih, ki jih uporablja.

ZPTM Brežice skrbi za redno čiščenje prostora. Če je potrebno zaradi dejavnosti člana izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, večjem sestanku, se to članu dodatno zaračuna na podlagi predhodnega dogovora s članom.

Odpovedni rok in obveznost plačila

Coworking prostor je mogoče brezplačno odpovedati 3 delovne dni pred napovedanim pričetkom članstva. Za odpoved v roku dveh delovnih dni ali manj pred uporabo prostorov ZPTM Brežice članu zaračuna manipulativne stroške v višini 15,00 €. Odpoved je možna le pisno, na e-naslov info@pcbrezice.si.

V primeru predčasne odpovedi članstva, član ni upravičen do povračila že plačane članarine.

Sankcije za kršenje pravilnika in hišnega reda

V primeru kršitve določil tega pravilnika in hišnega reda, ZPTM lahko izreče, glede na težo kršitve, ustno opozorilo, pisno opozorilo ali razdre članstvo in članapredčasno izključi iz coworking prostora. V tem primeru član ni upravičen do povračila že plačane najemnine.

Plačilni pogoji

Član je dolžan članarino poravnati vnaprej, na podlagi izstavljenega računa. Po plačilu računa pridobi kodo za odklepanje coworking prostorov.
Brežice, 23.5.2021

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Matejka Gerjevič, direktorica

Več informacij in pomoč pri spletni rezervaciji mize: 059083794 (Nejc)

  • Občina Brežice

Stopite v stik

Podjetniški center Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 794