JR za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

Javni razpis

Nazaj

JR za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je:

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Upravičenci:

 • MSP in velika podjetja.
 • Gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge.
 • Ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški:

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova), strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroji in oprema),
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, (nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine).

Upravičene investicije v vrednosti:

 • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
 • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
 • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026, pričeti pa se mora izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije.

Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in sheme državne pomoči;

 • Velika podjetja: do 30%
 • Srednje velika podjetja: od 10% do 40%
 • Mikro in mala podjetja: od 20% do 50%

 

Občine / Intenzivnosti pomoči po shemah državnih pomočiVelike gospodarske družbeSrednje velike gospodarske družbeMikro in male gospodarske družbe

Celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija

Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, Braslovče, Brežice, Cankova, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš/Hodos, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava/Lendva, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog – Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje, Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta Trojica v, Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale, Žužemberk

 

30%40%50%

Ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran

Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Piran/Pirano in Sežana

 

25%35%45%

Celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 goriška statistična regija,  ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj, na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče

Ajdovščina, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Dobrepolje, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Idrija, Ig, Jesenice, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Naklo, Nova Gorica, Preddvor, Radovljica, Renče -Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Šenčur, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Tolmin, Tržič, Velike Lašče, Vipava, Železniki, Žiri, Žirovnica

 

15%25%35%

Občine izven območij »a« in »c« karte regionalne pomoči

Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria, Kranj, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika

/10%20%

 

Več: https://www.spiritslovenia.si/razpis/419

Kontakt