Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu - P4LM 2024

Javni razpis

Nazaj

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu - P4LM 2024

Namen razpisa je neposredno okrepiti mikro podjetja in jim omogočiti razvojni preboj, posredno pa okrepiti celotno lesnopredelovalno panogo in uporabiti najpomembnejši slovenski naravni vir – les, ki je tudi eden od temeljev evropskega prehoda v nizkoogljično družbo.

Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport razpisuje finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Slednja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. 

Gre za produkt, ki ga bodo lahko koristila mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi.

Vlagatelji so lahko zgolj mikro podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj:

  • oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci itd.) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči…itd.) niso upravičeni do prijave na razpis.

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2024 in v 2025.


Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko:

  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
    /nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/
  • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev

/zgolj nakup nove programske opreme/

  • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Upravičeni stroški morajo nastati, prav tako mora biti projekt zaključen najkasneje do 15. 11. 2024 za podjetja, ki bodo prejela sredstva preko sklada v letu 2024 oz. najkasneje do 15. 10. 2025 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2025.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na Sklad, prvi rok za prijavo pa je že 4. 7. 2024 do 14.00 ure.

Vlagatelj lahko kandidira za sredstva za sofinanciranje le v enem ob obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024. Prav tako bo vlagatelju odobrena največ ena vloga.

Za prijavo na javni razpis mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal sklada. Popolnoma digitalizirana ter nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča podjetjem, da vlogo pripravijo samostojno in jo oddajo na ePortal Sklada.

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada so dostopne podrobnejše informacije, vezane na javni razpis P4LM 2024 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25.

Stopite v stik